GEE GEE
FINANSIËLE BYDRAES, TIENDES EN SKENKINGS Bedryfsuitgawes van bedieninge word moontlik gemaak deur tiendes en finansiële bydraes en kan elektronies per EFO, met ’n tiendekoevert, debietorder of Snapscan betaal word. Bydraekoeverte is by die info toonbank beskikbaar.  Enige Betalings kan as volg gemaak word Naam: Corpus Christi Bank: ABSA Tjekrekening Bank Takkode: 334-350 Rekeningnommer: 1040 161 372 Verwysing: Voorletter en Van asook rede vir inbetalings BV: J.Combrink- Tiende

Wie is ons?

 

Meer Inligting

 

- VIND MEER UIT

 

- LUISTER NA PREKE

 

- RAAK BETROKKE

 

- GEE

 

BLY INGELIG

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.